โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-769162