Get Adobe Flash player

แนะนำ

เว็บไซต์นี้แสดงพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการลงทะเบียน ในเขตบริเวณของโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ซึ่งผู้จัดทำได้มีการแบ่งพันธุ์ไม้ที่ทำการลงทะเบียนเป็นรายปี สามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดได้ตามรายชื่อของต้นไม้แต่ละพันธุ์

     พฤกษศาสตร์ (อังกฤษ: botany) หรือ ชีววิทยาของพืช (อังกฤษ: Plant Biology, Plant Science) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของชีววิทยา ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชและการเจริญเติบโต พฤกษศาสตร์มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่พืช สาหร่าย และเห็ดรา ศึกษาทั้งในด้านโครงสร้าง การเจริญเติบโตการสืบพันธุ์เมแทบอลิซึม โรค และคุณสมบัติทางเคมีและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างกลุ่มต่างๆ การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ที่สืบต่อกันมา จากการจำแนกพืชที่กินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ จากความสนใจในเรื่องพืชของบรรพบุรษทำให้ปัจจุบันจำแนกสิ่งมีชีวิตในด้านพฤกษ ศาสตร์มากกว่า 550,000 ชนิดหรือสปีชีส์

ที่มา : wikipedia